2011

31.11.2011

Kolejna sesja Rady Powiatu Jak bumerang wraca sprawa ulic 20 Stycznia i Myśliwskiej. Okazało się, że 60000 PLN zaplanowane na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu tych ulic nie wystarczy na wykonanie zaplanowanych prac. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów otrzymałem zapewnienie Pana Starosty, że sprawa będzie załatwiona już w nowym roku po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Na dzień 29.11.2011 Starostwo posiada już wykonaną dokumentację organizacji ruchu i plany budowy wysepek kanalizujących ruch w omawianym miejscu. Koszt dokumentacji to 12000 PLN. Kolejna sprawa, o którą już kilkakrotnie pytałem na wcze?niejszych sesjach i komisjach to wreszcie zaplanowano ?rodki na zakup nowego mikrobusa dla Domu Dziecka w Porszewicach. Nowy pojazd zastąpi ponad 20 letniego Żuka. Dzieci z domu dziecka będą mogły podróżować w godnych warunkach.Cieszę się, że mogłem przyczynić się do takiego finału sprawy.

Tak wozi się dzieci z domu dziecka

15.11.2011

Zwracam się z kolejną interpelacją. Tym razem w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy 20 Stycznia w Pabianicach.

Interpelacja w sprawie chodnika

 

01.11.2011

Kolejny raz brałem udział w kweście na cmentarzu. Cel jak zwykle ten sam, zbiórka pieniędzy na renowację zabytków pabianickiego cmentarza.
Dziękuję wszystkim darczyńcom za wsparcie i ofiarność.


24.10.2011

Na posiedzeniu Komisji Oświaty podjąłem temat klas „usportowionych” jakie istnieją w Gimnazjum nr 3 w Pabianicach.
Uczniowie tych klas za rok, dwa ukończą naukę w gimnazjum i staną przed problemem podjęcia decyzji odnośnie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Zaproponowałem Władzom Powiatu aby zastanowiły się nad możliwością otwarcia klasy usportowionej także w szkole ponadgimnazjalnej.
Sugerowałem tutaj II LO w Pabianicach , jako szkołę, która swoją dobrą opiniš przyciąga przyszłych uczniów, a także od listopada 2012 przy II LO będzie funkcjonować nowa hala sportowa.
Hala będzie stanowić znakomitą bazę lokalową dla właśnie klasy „usportowionej”. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę w dobrej szkole, a przy okazji realizować swoje sportowe pasje.
Władze Powiatu wstępnie wykazały zainteresowanie pomysłem. Będzie to oczywiście wymagać trochę pracy i zachodu od strony organizacyjnej ale mam nadzieję, że sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał od roku szkolnego 2012/2013.

29.09.2011

Po 7 miesięcznej walce i wielu moich interpelacjach w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia i Myśliwskiej wreszcie sprawa znalazła szczęśliwy finał. Na XV Sesji Rady Powiatu jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2011 rok. Jedną z wprowadzonych zmian jest zaplanowanie jeszcze w 2011 roku sumy 60.000 PLN na „Wykonanie elementów kanalizujących ruch na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia , Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach” Dział 600 , Rodział 60014.
Teraz wystarczy poczekać na wykonanie dokumentacji technicznej , wyłonienie wykonawcy i rzeczywistą realizację inwestycji. Mam nadzieję, że zaproponowane rozwiązania spowodują zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu i statystyki kolizji i wypadków w tym miejscu będą znacznie mniejsze.

06.09.2011

Kolejny raz zwracam się z pisemną interpelacją w sprawie skrzyżowania ulic Myśliwskiej i 20 – Stycznia.Interpelacja II

15.08.2011

Ogłaszam akcję pomocy dla uczniów z biednych rodzin.Wakacje powoli dobiegają końca. Kiedy dzieci cieszą się z ostatnich dni odpoczynku od szkolnych obowiązków, Rodzice zaczynają myśleć o zakupie podręczników na nowy rok szkolny. W wielu przypadkach koszty zakupu książek mocno nadwyrężają lub wręcz przekraczają możliwości finansowe wielu rodzin. Komplet podręczników i ćwiczeń dla jednego ucznia to dziś koszt około 400-500 PLN. Do tego dochodzą oczywiście koszty zakupu obuwia na zmianę, stroju na WF, piórnika, kredek i dziesiątek innych rzeczy.Mając świadomość trudnej sytuacji finansowej wielu pabianickich rodzin jako nauczyciel i radny Rady Powiatu chcę pomóc. Postanowiłem wyposażyć (w miarę możliwości) w podręczniki szkolne pabianickich uczniów z rodzin, które takiej pomocy potrzebują.Do dnia 26.08.2011 proszę zainteresowane osoby o przesłanie drogą mailową na w_stanek@o2.pl lub listem na adres biura Rady Powiatu (95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2) następujących informacji:1. Imię i Nazwisko Rodzica2. Adres zamieszkania3. Telefon kontaktowy4. Klasa i szkoła, do której będzie uczęszczać dziecko w roku szkolnym 2011/20125. Spis potrzebnych książek (Tytuł podręcznika, autor, wydawca). W miarę możliwości postaram się pomóc.Z poważaniem,Włodzimierz StanekArtykuł w załączeniu

25.07.2011

Zwracam się z listem do Nadleśnictwa Kolumna w sprawie, którą zgłosili mi mieszkańcy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach

List w załączeniu

28.06.2011

Na Komisji Oświaty w dniu 28.06.2011 dyskutowano i opiniowano projekt uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach podległych Starostwu. Między innymi dzięki wcześniejszym (na sesjach od stycznia 2011) zapytaniom i interpelacjom radnych klubu PIS (w tym także moimi) w nowym regulaminie zwiększono dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którzy bedą pełnić funkcję wychowawcy klasy. Teraz dodatek ten ma wynosić 5% (wcześniej było 2.5%) czyli będzie tej samej wysoko?ci jak odpowiedni dodatek w szkołach „miejskich”.Mam nadzieję, że Rada podejmie uchwałę jeszcze w lipcu i od wrze?nia nauczyciele otrzymają dodatki w nowej wysoko?ci.

23.06.2011

Zwracam się z listem do Prezesa MZK PabianiceList w załączeniu

26.05.2011

Kolejna sesja Rady Powiatu.Konsekwentnie pytam władze Powiatu o skrzyżowanie ulic Myśliwskiej i 20-stycznia. Minęły juz 2 z 3 miesięcy, jakie miałem czekać na decyzję. Zarząd Powiatu poinformował mnie, że ostatecznie został wybrany wariant budowy wysepek „kanalizujących” ruch pojazdów na tym skrzyżowaniu. Koszt inwestycji to około 50.000 PLN. Zarząd wystąpił z pro?bą o współfinansowanie inwestycji do W.O.R.D w Łodzi. Oczywi?cie decyzja W.O.R.D nie ma wpływu na zakończenie inwestycji jeszcze w 2011 roku. Takie zapewnienie otrzymałem. Czekam zatem i dalej czuwam nad tematem.Drugą sprawą jaką poruszyłem to utrudnienia dla inwestorów chcących kupić działki w Pabianicach. Utrudnienia wynikają z działalno?ci Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego. Nowy Naczelnik odmawia wydawania wypisów z rejestu gruntów osobom innym niż wła?ciciel działki. Zasłania się przy tym ustawą o ochronie danych osobowych. Jak sprawdziłem w analogicznym wydziale w urzedzie w Zgierzu czy w Łodzi nie robią tego problemu , działając na mocy tej samej ustawy. Także Sąd w Pabianicach, który wydaje odpisy księgi wieczystej nie widzi tutaj problemu i odpisy wydaje wszystkim zainteresowanym osobom. Sąd dysponuje o wiele bardziej ważnymi danymi jak NIP, PESEL itd a mimo to wydaje odpisy działając na podstawie tej samej ustawy o ochronie danych osobowych. Nie wiedzieć czemu Naczelnik Geodezji uważa, że nie można wydać takiego wypisu , choć są tam tylko takie dane jak nazwisko, adres i numer działki. Utrudnia to życie ludziom, którzy chcą sprzedać działkę, ale są np ludźmi starszymi , chorymi i nie mają sił ani ochoty chodzić po urzędzach. Także osoby przebywające poza granicami kraju mają problemy , gdyż potencjalny kupiec nie może „załatwić” dokumentów bez obecno?ci wła?ciciela. Zapytałem władze powiatu czy naczelnik wydziału nie nadinterpretuje zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i poprosiłem Starostę o zainteresowanie się sprawą.

31.03.2011

Kolejna VII sesja Rady Powiatu. Pozytywnie zaczęło dziać się w sprawie skrzyżowania20 Stycznia z Myśliwską. Na sesji przedstawiono 3 propozycje rozwiązania tego problemu.1. Instalacja sygnalizacji świetlnej koszt ok. 340.000 PLN2. Budowa ronda koszt ok. 1.200.000 PLN3. Budowa systemu „wysepek” regulujących ruch pojazdów koszt ok. 40.000 PLNSprawa wyboru wariantu to sprawa około 3 miesięcy. Najważniejsze jest jednak fakt, że głos mieszkańców tej części miasta dotarł do władz powiatu i jest zielone światło do realizacji tej inwestycji. Oczywiście dalej będę monitorował tę sprawę.Sesja trwała bardzo długo, bo aż 6 godzin. Z wielu spraw poruszanych przez radnych ja poruszyłem dwie w mojej ocenie bardzo ważne. Wspólnie z radnym Flajszerem poruszyliśmy temat dodatków za wychowawstwo w szkołach powiatowych. Dodatek ten wynosci obecnie 2,5% a np w szkołach miejskich 5%. Zgłosiliśmy wniosek aby sytuację tę unormować. Skoro „biedne” miasto daje 5% to powiat też powinien, aby nie dzielić nauczycieli. Uzuskaliśmy zapewnienie, że od 1.09.2011 wysokość dodatku w szkołach powiatowych wzrośnie do poziomu takiego jak w szkołach miejskich.Zaproponowałem także, aby władze powiatu rozważyły możliwość dokonania oszczędności na wydatkach na okresowe (roczne i 5 letnie) przeglądy budowlane, jakie zgodnie z prawem muszą prechodzić wszystkie budynki użyteczności publicznej. Koszt takiego przeglądu wykonany przez eksperta zewnętrzego to około 2500 PLN. Daje to kwotę minimum około 50.000 w skali roku biorąc pod uwagę wszystkie budynki powiatowe. Zaproponowałem aby przeglądy takie wykonywali pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Posiadają Oni stosowne uprawnienia i mogą zrobić to w ramach działań własnych i mieć to w zakresie obowiązków (ewentualnie otrzymać małą podwyżkę bo zwiększa Im się zakres obowiązków). Można w ten sposób zaoszczędzić sporo środków finansowych i przeznaczyć je na inne cele np. wyposażenie pracowni, sprzęt multimedialny itp…Kolejną sprawą jaką poruszyłem to sprawa zakupu nowego samochodu do przewozu osób dla domu dziecka. Żuk, którym dzieci z domu dziecka są wożone do szkoły to relikt PRL. Samochód ma 25 lub więcej lat, wygląda jak auto do wożenia ziemniaków. Nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa. Dzieci siedzą „na pace” bokiem do kierunku jazdy na czymś co na pewno nie przypomina siedzenia. O braku pasów bezpieczeństwa nawet już nie będę wspominał. Widok tego samochodu jest straszny a jego stan techniczny i poziom bezpieczeństwa jaki oferuje pasażerom pozostawiam bez komentarza. Zakup nowego samochodu jest bezwzględnie konieczny. W razie wypadku lub innego nieszczęścia i nagłośnienia sprawy będzie wstyd na całą Polskę jakim sprzętem dysponują w powiecie w Pabianicach. Poza wstydem także odpowiedzialność za użycie pojazdu, który już dawno powinien odejść na emeryturę.PS. Kto jest ciekawy to zapraszam pod Szkołę Podstawową nr 8 ul. Piotra Skargi w godzinach 7.15 – 7.45. Można zobaczyć tą trumnę na kołach.

02.03.2011

Odpowiedź jaką otrzymałem na moją interpelację w sprawie skrzyżowania Myśliwskiej i 20 – Stycznia „W związku z interpelacją Radnego Powiatu Pabianickiego Pana Włodzimierza Stanek z dnia 15.02.2011r znak: BR.0003.2.2011 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia i Myśliwskiej w Pabianicach, i imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego informuję, iż znany jest doskonale zarządcy drogi problem w/w skrzyżowania. W latach ubiegłych poczynione były przez zarządcę drogi powiatowej działania mające na celu poprawę jego bezpieczeństwa polegające na ustawieniu dodatkowych znaków pionowych i wymalowaniu dodatkowych znaków poziomych. Proponowana teraz przez Pana Radnego inwestycja polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej lub budowie ronda była również brana pod uwagę przez Zarząd Powiatu przy konstruowaniu budżetu na rok 2011 lecz z powodu ograniczonych środków finansowych jej sfinansowanie zostało przesunięte do rozważenia w roku 2012. Jednakże, w przypadku gdy w ciągu roku 2011 pojawią się oszczędności powstałe m.in w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zadania zaplanowane w budżecie roku 2011, to zostanie rozważona możliwośc przeznaczenia tych oszczędności na rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu, jeżeli wyrazi na to zgodę Rada Powiatu i nie zajdzie koniecznośc wykorzystania powstałych wolnych środków na natychmiastową naprawę jeszcze bardziej istniejących niebezpiecznych nawierzchni dróg powiatowych. Na bieżąco po zakończeniu okresu zimowego zostaną wykonane prace związane z odnowieniem znaków poziomych. ” podpisano Tadeusz Rosiak Członek Zarządu Powiatu Cieszę się, że władze Powiatu jak wynika z pisma także widzą problem skrzyżowania Myśliwskiej z 20 – stycznia. Czekam zatem, że za deklaracjami pójdą też konkretne działania.Link do strony Powiatu Pabianickiego

15.02.2011

Złożyłem oficjalną , pisemną interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa u zbiegu ulic Myśliwskiej i 20 – Stycznia.Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne. Ulica Waltera Janke, która jest ponad dwa razy szersza od ulicy 20 – Stycznia traci pierwszeństwo przejazdu. Skutecznie dezorientuje to kierowców, zwłaszcza tych nie z Pabianic. Wcześniejsze zabiegi mające poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, jak malowanie znaków poziomych nie przynoszą zadowalających rezultatów. Nie ma tygodnia, żeby nie doszło tam do kolizji lub niebezpiecznej sytuacji. Pozostaje wierzyć, że władze Starostwa Powiatowego nie pozostaną bierne na głos mieszkańców, i że nasze bezpieczeństwo jest priorytetem władzy. W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Jednak każde inne rozwiązanie także jest do zaakceptowania jak rondo czy jeszcze inne, jeśli tylko w znaczący i skuteczny sposób poprawi to stan bezpieczeństwa.Moją inicjatywę poparło około 220 mieszkańców Pabianic. Do interpelacji dołączyłem zebrane podpisy.


04.02.2011

Zaczyna wyglądać na to, że moje działania dotyczące walki o absolwentów gimnazjum (niemieckojęzycznych) do prawa kontynuacji nauki w pabianickich liceach przyniosą zamierzony skutek. Po moich uporczywych pytaniach na komisji oświaty i sesji Rady Powiatu coś zaczęło się zmieniać. II LO w Pabianicach zapewniło mnie , że od roku szkolnego 2011/2012 przyjmie uczniów z językiem niemieckim i da Im szansę kontynuacji nauki tego języka (drugiego języka – angielskiego będą uczyć się od podstaw). Uczniowie będą mogli wreszcie wybrać dowolny profil klasy. Oczywiście czekam na zakończenie tej sprawy i będę tematu pilnował. Może po 12 latach wreszczie uda się tą kwestię unormować.W tym roku Gimnazjum nr 3 ukończy 75 uczniów niemieckojęzycznych. Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że 25 – 30 będzie chciało kontynuować naukę w pabianickim liceum.

13.01.2011

Kolejna sesja Rady Powiatu. Sesja budżetowa. Jednak sprawy finansowe „przeszły” bez problemów. Burzę wywołała moja kolejna interpelacja w sprawie profili klas pierwszych w pabianickich liceach. Jak informowałem Zarząd Powiatu uczeń, który uczył się w Gimnazjum języka niemieckiego nie ma możliwości kontunuacji nauki w naszych liceach, bo w każdym profilu klasy język angielski nauczany jest na poziomie zaawansowanym a niemiecki znowu od podstaw. Przypomnałem, że problem ten dotyczy około 100 uczniów naszego miasta. Wydaje się, że władze oświatowe powiatu nie widzą jednak problemu. Zrobiło się gorąco na sesji. Radni poparli mój wniosek i będziemy walczyć o tą sprawę.Podaję niżej ofertę na rok szkolny 2010/2011 z II LO z Pabianic. Wyraźnie widać, że uczeń niemieckojęzyczny może szukać sobie miejsca ale w innej szkole bo w II LO zaczyna niemiecki od początku a angielski (którego nie uczył się wcześniej) zaczyna na poziomie zaawansowanym. Identycznie jest także w I LO.Oferta II LO na rok 2011/2011

error: Proszę nie kopiować zawartości strony.